مشخصات پروژه

نام پروژه: قمرود

محل پروژه: خراسان رضوی – شهر …

زمان اجرای پروژه: تابستان ۱۳۹۰

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

گالری تصاویر پروژه: