مشخصات پروژه

نام پروژه: لایروب آبادان

محل پروژه: آبادان – شهر آبادان

زمان اجرای پروژه: تابستان ۱۳۹۶

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آبادان

گالری تصاویر پروژه: