جهت تعیین پمپ با شرایط بهره برداری مناسب و صدور پیش فاکتور به سوالات زیر پاسخ دهید. اطلاعات شما جهت انتخاب لوازم مربوطه و ضمانت پمپ پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرد. لطفا حداکثر دقت را در تکمیل سوالات ذیل که موجب سرویس دهی بهتر و دقیق تر به شما خواهد بود، بعمل آوردید.

مشخصات درخواست دهنده

مشخصات مایع پمپ شونده

مشخصات پمپ

سطح مایع داخل مخزن نسبت به ورودی پمپ چه مقدار می باشد؟
نحوه استفاده
نوع اتصالات
نحوه قرار گرفتن
آیا لوله کشی از قبل وجود دارد؟

مشخصات الکتروپمپ نصب شده قبلی

سایر موارد

Choose File