مشخصات پروژه

نام پروژه: نیشکر ورتیکال

محل پروژه: خراسان رضوی – شهر سبزوار

زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۳۹۵

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

گالری تصاویر پروژه: