مشخصات پروژه

نام پروژه: هتل مدینه الرضا

محل پروژه: خراسان رضوی – شهر سبزوار

زمان اجرای پروژه: تابستان ۱۳۹۰

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

گالری تصاویر پروژه: