الکتروپمپ های کفکش

جدول مشخصات پمپ

CABLE SIZE
AWG
STARTING
CURRENT
FLA VOLTS PHASE KW VERSION
۲(۴*۳۵) ۸۰۰ ۴۰۰ ۳۸۰/۶۶۰ ۳ ۲۰۰ SS 850/22/200
۲(۴*۳۵) ۵۰۰ ۲۵۰ ۳۸۰/۶۶۰ ۳ ۱۲۵ SS 860/20/125
۲(۴*۱۰) ۲۲۰ ۱۱۰ ۳۸۰/۶۶۰ ۳ ۵۵ SS 700/20/55
دریافت فایل کاتالوگ